2011 Happy New Year

2011 Happy New Year! 새해 복 많이 받으세요~!


2010년이 순식간에 지나가고
어느덧 2011 신묘년, 토끼띠의 해가 밝았습니다. :)
올해는 미국으로 가는길에 태평양 상공에서 담은 일출사진을 첨부해봤습니다.


iSkylover 블로그에 찾아주시는 모든 분들께 감사드립니다!
올 한해도 좋은 정보를 드릴 수 있는 블로그가 되도록 노력하겠습니다. ^^

2011년 새해에는 모두 건강하시고 소망하시는 모든 것들이 다 이루어지셨으면 좋겠네요~
새해 복 많이 받으세요~! :D

                                                                         福福福    福福福 
                                                                          福福福福   福福福福 
                                                                          福福福福福福福福福福福福福 
                                                                          福福福福福 福福福福福福 
                                                                          福福福福   福福福福 
                                                                          福福福福福 福福福福 
                                                                           福福福福福福福福福 
                                                                            福福福福福福 
                                                                         福福  福福 
                                                                         福福福福福福福福福福福福福福福福 
                                                                         福福福福福福福福福福福福福福福福福福 

                                                                           福福福福福福福 
                                                                          福福福福福福福福福福福 
                                                                          福福福福福福福福福福福福福 
                                                                          福福福   福福福福福 
                                                                               福福福福
                                                                                福福福福 
                                                                               福福福福
                                                                                福福福福 
                                                                               福福福
                                                                              福福 
                                                                              福 

하단 [공유하기] 버튼을 통해 친구들과 공유해보세요~! :)